Bilinçli Tüketici Tüketici Bilinci

30 Temmuz 2019

Ekonomik faaliyetlerin nihai amacı, tüketici ihtiyaçlarının maliyet, kar ve toplumsal fayda gibi unsurlar gözetilerek karşılanmasıdır. Rekabet koşullarının son derece zorlaştığı günümüzde bu hedefe ulaşmanın yolu, tüketici mutluluğunu en üst düzeyde tutarak onların güvenini kazanmaktan geçmektedir. Bu nedenle, başta gelişmiş batı toplumları olmak üzere, bugün birçok ülkede tüketici haklarının korunması, hem kamu idarelerinin hem de özel girişimlerin öncelikli ve temel politikalarından biri haline gelmiştir.

Tüketicinin korunmasıyla ilgili yapılan çalışmalar, bir toplumun ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin yükselmesi ve rekabet ortamının sağlanmasıyla yakından ilgilidir. Bu bağlamda, sadece bu çalışmalarda payı bulunan taraflara değil, ekonomik faaliyetlere taraf olan biz tüketicilere de çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Yasaların bizlere tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemeli ve hak arandıkça haksızlıkların azalacağını daima aklımızda tutmalıyız. Unutmamalıyız ki, sorumluluk bilincinin gelişmediği toplumlarda verilen hakların değeri özümsenemez ve sonuç olarak da bu haklar layıkıyla hayata geçirilemez.

Alışverişlerinde bilinçli hareket etmeye başlayan tüketicilerimiz, üreticilerimizi dünya standardında üretim yapmaya mecbur kılacak ve bu durum ekonomimizin bel kemiği olan sanayicilerimize dünya markalarıyla rekabette avantajlar sağlayacaktır. Bugünün rekabetçi ortamında pazarda yer almak isteyen işletmeler ürünlerde, hizmetlerde, iletişim çabalarında ve dağıtım sistemlerinde değer yaratan farklılıklar, yenilikler ve değişikliklerle tüketicilerin karşısına çıkacaklardır. Böylelikle, Türk ekonomisinin uluslararası pazarlarda rekabet edilebilirlik gücü, akılcı hareket eden, haklarının ve sorumluluklarının farkında olan, aşırı duygusallığa dayalı karar vermekten çekinen, eğitimli ve bilinçli tüketicilerin piyasada mevcut olan mal ve hizmetleri kalite, sağlık, güvenlik, çevre ve fiyat kriterlerine göre değerlendirerek alışveriş etmeleri ile büyüyecektir.

Tüketiciler, öncelikle sahip oldukları haklar ve bu haklara esas oluşturan yasalara ilişkin yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır. Hepimizin bildiği gibi, ne kadar mükemmel yasal düzenlemeler hazırlanırsa hazırlansın, haklarını ve yükümlülüklerini bilmeyen satıcı, üretici ve tüketicilerin var olduğu piyasalarda bu yasaları tam anlamıyla uygulamak mümkün değildir. Günlük yaşamın bir parçası olan tüketici sorunlarının çözümü bilinçli tüketimden geçmektedir.

Dünyada yaşanan hızlı değişim süreci üretim ve tüketim kalıplarını sürekli yenilemekte, yenilenen durumlara göre tüketici problemleri de biçim değiştirmektedir. Bakanlık olarak, ticari hayatın ve sanayinin dinamizmini ve teknolojik kapasitesini arttırmaya çalışırken, aynı zamanda tüketicilerin çıkarlarını da korumaya yönelik çabalarımızı gerek yeni yasal düzenlemelerle gerekse eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri gibi diğer çalışmalarla devam ettirmekteyiz.

Bu amaçla hazırlanan elinizdeki kitapçıkta, evrensel olarak kabul görmüş tüketici haklarına ve alışveriş öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gereken birçok temel bilgiye, giyim eşyası, ayakkabı, elektrikli ev aleti, mobilya ya da taşıt aracı gibi temel tüketim ürünlerini satın alırken dikkat edilecek hususlara, bir tüketici uyuşmazlığı yaşanması halinde yapılması gerekenler gibi bilgileri bulacaksınız.

'Bilinçli Tüketici Tüketici Bilinci' indirmek için tıklayınız