Yenileme Yetki Belgesi Hakkında

Yenileme Yetki Belgesi Nedir, Yenileme Yetki Belgesi Nasıl Alınır, Yenileme Yetki Belgesi almak için gereken belgeler nelerdir, Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

02 Haziran 2021
Kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde “yenilenmiş ürün” olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca, “yenileme” işlemlerini yapma ve “yenilenmiş ürün” piyasaya arz etme faaliyetleri Bakanlığımızca yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından yapılabilecektir.

Bu kapsamda; “Yenileme Merkezi” olarak faaliyette bulunmak isteyen firmaların “Yenileme Yetki Belgesi” almak üzere, başvuru dilekçesi ve talep edilen ek belgelerle Bakanlığımıza yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir.

Yenileme Merkezi nedir?

Yenileme merkezi; kullanılmış malın yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasını sağlayan, Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartları taşıyan ve Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren ticari işletmedir.

Yenileme Yetki Belgesi nedir?

Yenileme yetki belgesi, yenileme merkezi faaliyetiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler adına Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi ifade eder. Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, “yenileme” işlemlerini yapma ve “yenilenmiş ürün” piyasaya arz etme faaliyetleri Bakanlığımızca yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından yapılabilecektir.

Bu kapsamda; “Yenileme Merkezi” olarak faaliyette bulunmak isteyen firmaların “Yenileme Yetki Belgesi” almak üzere, başvuru dilekçesi ve talep edilen ek belgelerle Bakanlığımıza yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir.

Yenileme Yetki Belgesi nasıl alınır?

“Yenileme Yetki Belgesi” verilmesine ilişkin hususlar Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında ilan edilmektedir. Bakanlığa yapılan başvurular üzerine gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere “Yenileme Yetki Belgesi” verilir.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Genel Müdürlüğü, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla, başvuruda bulunan yenileme merkezi ile ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan görüş alabilir ve inceleme yaptırabilir.

Yenileme Yetki Belgesi almak için gereken belgeler nelerdir?
 
 • Başvuru dilekçesi, (DİLEKÇE için tıklayınız),
 • “TS 13906 İş Yerleri-Cep Telefonu (İkinci El) Yenileme Merkezleri için Kurallar Standardı” kapsamında alınmış TSE Hizmet Yeri, Yeterlilik Belgesinin (TSE-HYB) onaylı örneği,
 • Kayıtlı olunan Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
 • Şirketi temsile yetkili kişilerin isimleri ile orijinal imzalarının tescil ve ilan edildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi sureti, 
 • Şirket sermayesinin en az 10 Milyon TL ’sının ödendiğine dair onaylı belge,
 • Şirketi temsile yetkili kişilerin;
  1. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Onaylı Örneği,
  2. Adli Sicil Kaydı,
  3. Gerçek kişi temsile yetkili ortakların ve yönetim kurulu üyelerinin kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna, mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumlarının bulunmadığına dair beyan,
  4. Tüzel kişi temsile yetkili ortakların kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna, mali ve ticari itibar bakımından engel bir durumun bulunmadığına dair beyan,
  5. Yabancı uyruklu kurucu ve ortakların, Türk gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartları taşıdığına dair bulundukları ülke yetkili makamlarınca onaylanmış bilgi ve belgelerin noter tasdikli tercümeleri.
Başvuru Adresi

Ticaret Bakanlığı-Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı No: 151 (Eskişehir Yolu 9. Km.) B Blok Kat: 1 No: 107
Çankaya/ANKARA