Elektronik Tebligat Sistemi(e-TEBLİGAT) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmeti Devreye Alındı

e-TEBLİGAT ve KEP Hizmeti Devreye Alındı

09 Temmuz 2020

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 66’ncı maddesi uyarınca, Bakanlığımız tarafından tüketici işlemleri ile tüketicilere yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara hızlı, kolay ve tüketiciler yönünden masrafsız olarak çözüm bulunabilmesi amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde tüketici hakem heyetleri oluşturulmuştur.

Tüketici hakem heyetlerine mevzuat uyarınca verilen tüketici uyuşmazlıklarına hızlı, kolay ve olabilecek en az masrafla çözüm bulunması misyonunun tam anlamıyla yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından gerekli mevzuat hazırlıklarının ve alt yapı çalışmalarının yapılmasına devam edilmektedir.

e-TEBLİGAT

Bu kapsamda, tüketici hakem heyetlerinin kararları ile bilgi ve belge isteme yazılarının görülen tüketici uyuşmazlığının taraflarına altyapı işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Elektronik Tebligat Sistemi( e-TEBLİGAT) üzerinden elektronik ortamda tebliğ edilmesini sağlayacak Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile e-TEBLİGAT entegrasyonuna ilişkin çalışmalar 23 Haziran 2020 tarihinde tamamlanmış ve uygulama aynı tarihte gerçek ortamda devreye alınmıştır. Bu çalışma ile TÜBİS’te hazırlanan tüm giden yazıların e-İmza ile imzalanabilmesi ve elektronik ortamda muhataplarına tebliğ edilebilmeleri olanağı getirilmiştir.

TÜBİS ile e-TEBLİGAT entegrasyonu ile sağlanabilecek faydalar şu şekilde sıralanabilir;

- Taahhütlü mektup ile yapılan tebligatlarda, tebligatın karşı tarafa ulaşmaması nedeniyle tebliğ edilememesi ve tebliğ tarihine ulaşılamaması sorunları ortadan kalkacaktır.
- Yazıcılardan fiziki çıktı alma işleminin asgariye indirilmesi ile kırtasiye harcamalarında önemli miktarda tasarruf sağlanmış olacaktır.
- Satıcı ve sağlayıcılara tüketici hakem heyetlerinden gönderilen tüm tebligatların tek bir noktadan merkezi bir şekilde gönderilmesi sağlanarak, e-TEBLİGAT’ın dışında kalan vergi mükelleflerinin sisteme dahil olmaları teşvik edilecektir.
- Tüketiciler, şikayet başvurularının sonuçlarını e-Devlet üzerinden görebileceklerdir.
- Posta gönderileri nedeniyle yaşanan bekleme sürelerinin e-TEBLİGAT ile en aza indirilmesi mümkün olacak, bu sayede tüketici hakem heyetlerinin karar alma sürelerinin daha da kısaltılması mümkün olabilecektir. Ayrıca, posta harcamalarında önemli miktarda tasarruf sağlanmış olacaktır.

Bununla birlikte, 456 Sıra NO’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler” başlıklı 4’üncü maddesi uyarınca, kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/)  sistemi üzerinden elektronik ortamda veya vergi dairelerine elden başvuru yaparak e-TEBLİGAT’tan isteğe bağlı olarak faydalanabilirler.

KEP

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, görülen uyuşmazlık konusuna ilişkin taraflardan veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan talep edilen bilgi ve belgelerin hızlı ve kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine elektronik ortamda sunulabilmelerini sağlamak amacıyla, yurt genelinde 211 adet olarak hizmet veren tüketici hakem heyetlerinin her birine Bakanlığımız tarafından KEP adresleri temin edilmiştir.

KEP, elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere bunların kullanımına ilişkin hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade eder. Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda yaygın olarak kullanılan elektronik posta adreslerinin bazı açık noktaları bulunmaktadır. Yasal açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındıran standart elektronik postalarda ispat sorumluluğu göndericiye aittir. Zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlı olan standart elektronik postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilmektedir.

Bu nedenlerden dolayı, KEP sisteminde elektronik postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı, gönderilen elektronik postaya erişilip erişilmediği, elektronik postanın iletilme zamanı, elektronik postanın içeriğinin değiştirilip değiştirilmediği tespit edilebilir ve bu bilgiler hukuki delil oluşturacak şekilde muhafaza edilebilir.

Yurt genelinde 211 adet olarak hizmet veren tüketici hakem heyetlerine ait KEP adresleri bilgisi için lütfen TIKLAYINIZ...