GARANTİ BELGELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

19 Ekim 2022
Garanti belgesi nedir?
Garanti belgesi, üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen, ithale edilen veya satılan mallar için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu hakları gösteren belgedir. Garanti belgesi ve tüketicinin garanti ile ilgili hakları 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesinde ve Garanti Belgesi Yönetmeliğinde düzenlenmektedir.

Garanti belgesini düzenleme ve tüketicilere verme sorumluluğu kim ya da kimlerdedir?
Üreticiler ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik olarak ürettikleri veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Yönetmeliğine ekli “Garanti Belgesi İle Satılması Zorunlu Olan Ürünler Listesi”nde yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadır.

Üreticiler veya ithalatçılar tarafından düzenlenen bu belgeleri tüketicilere verme yükümlülüğü satıcılara aittir. Garanti belgesi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilebilir.

Mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçer mi?
Mala ilişkin düzenlenen fatura ve fiş gibi belgeler garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti süresi ne kadardır? Bu süre ne zaman başlar?
Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bazı mallar için Garanti Belgesi Yönetmeliğine ekli listede belirtilen ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Örneğin binek otomobillerde 2 yıl veya 60.000 KM, projeksiyon cihazlarında 2 yıl veya 5.000 saat olarak garanti süreleri belirlenmiştir.

Bir malın arızalanması durumunda, garanti kapsamında tamirde olduğu süre garanti süresine eklenir.

Tüketicinin garanti ile ilgili hakları nelerdir?
Tüketici arızalanan ürünü için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketicilerin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin açılması,
  • Tamirinin mümkün olmadığının bir raporla belirlenmesi
durumlarında tüketiciler malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicilerin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

Garanti süresi içerisinde değiştirilen malın garanti süresi ne kadardır?
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Örneğin, garanti süresi iki yıl olan bir malın bu sürenin ilk yılının sonunda değiştirildiğinin varsayıldığı bir durumda değiştirilen malın garanti süresi satın alınan malın kalan garanti süresi olan bir yıl kadar olacaktır.

Kullanım hatası hangi durumda oluşur? Kullanım hatası yapan tüketici garanti ile ilgili haklarını kullanabilir mi?
Kullanım hatası, tüketicinin ürünü tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanması durumunda oluşur. Kullanım hatasından kaynaklanan bir arıza olursa, tüketici ücretsiz onarım isteme hakkını kullanamaz.

Kullanım hatası kim tarafından tespit edilir?
Arızalarda kullanım hatasının olup olmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir.  Raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

İhtiyari garantide (uzatılmış garanti) tüketicinin seçimlik haklarından hangisinin kullanılması gerekmektedir?
İhtiyari garantide sadece tarafların anlaştığı haklar kullanılabilir. Ancak ihtiyari garanti yapılmış bile olsa yasal garanti süresince tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.